• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Karta Dużej Rodziny - Świadczenia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2449). Art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257).

WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR)"

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej czy karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.
W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać

Wraz z wnioskiem o przyznanie Karty należy załączyć:

W przypadku osób posiadających PESEL:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci podpisane przez wnioskodawcę;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
 3. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.
 6. w przypadku osób wskazujących we wniosku o wydanie karty elektronicznej: Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL:

Składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. oświadczeniami wymagane są oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do posiadania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty - do wniosku dołączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty.

Ponadto:
W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiedni dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP;

Oświadczenie zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Wniosek oraz dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra właściwego ds. rodziny.
 • Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, składany w postaci elektronicznej. Wnioskodawca opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. a), w inny sposób potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.
 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, o uwierzytelnieniu ich w sposób określony w pkt. 4 ust. b).
 • W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego można stwierdzić powyższe dane członków rodziny.
 • W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

Ponadto:
W przypadku braku możliwości zwrotu poprzedniej Karty z powodu jej zagubienia, kradzieży lub utracenia w inny sposób - oświadczenie.

OPŁATA:

Za wydanie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2021 r. – 10,12 zł, natomiast kwota opłat za "domówienie" drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Szczecińskiego Centrum Świadczeń nr 97 1020 4795 0000 9102 0281 1024 z dopiskiem: "Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny".

Jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące materialnej lub zdrowotnej sytuacji rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Szczecin może na umotywowany wniosek wnioskodawcy zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic,
 2. opiekun prawny,
 3. oraz inny, pełnoletni członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 15:30)

- Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 39 (w godz. od 7:30 do 15:30)

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

KOMU PRZYSŁUGUJE KDR

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony
  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku
  z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY DUŻEJ RODZINY

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek wymienionych na stronie www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych w Karcie lub zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta, który przyznał Kartę.

Poniżej zamieszczony jest link do ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831 ze zm.)

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk