• Biuletyn Informacji Publicznej Szczecińskiego Centrum Świadczeń
 • kontrast strony domyślny
 • kontrast strony białe litery na czarnym tle
 • kontrast strony żółte litery na czarnym tle
 • rozmiar czcionki na stronie domyślny
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 1 punkt
 • rozmiar czcionki na stronie powiększony o 2 punkty

Biuro Obsługi Interesantów: tel. 91 44 27 124 | Godziny urzędowania: 7:30 - 16:00

Bon opiekuńczy - Świadczenia

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU OPIEKUŃCZEGO

Świadczenie pieniężne "Bon opiekuńczy", przyznawane jest na częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki nad dzieckiem, poprzez:

1) umieszczenie dziecka w żłobku prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

2) umieszczenie dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez podmiot niepubliczny;

3) powierzenie opieki nad dzieckiem niani zatrudnionej w ramach umowy uaktywniającej;

4) sprawowanie opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna zatrudnionego przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Bon Opiekuńczy przysługuje rodzicom mającym na utrzymaniu dzieci / dziecko w wieku od ukończenia 12 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia (decyduje data urodzenia tj. rok, miesiąc, dzień), spełniającym następujące łączne warunki:

1) zamieszkują na terenie Miasta Szczecin;

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym, jeżeli uzyskują dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową;

4) uzyskują miesięczny dochód na członka rodziny (na dzień złożenia wniosku) nie przekraczający:

a) kwoty 2065,58* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko,

b) kwoty 2364,35* zł w przypadku Rodziców mających na utrzymaniu dwoje dzieci;

W przypadku rodziny mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci nie stosuje się kryterium dochodowego.

5) nie korzystają z urlopu wychowawczego na dziecko dla którego wnioskują o przyznanie Bonu Opiekuńczego.

*kwota ulega zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług komercyjnych za rok poprzedni ogłoszony corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bon Opiekuńczy przysługuje również:

1) rodzicom mającym na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 48 miesiąca życia i niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym;

2) gdy drugie dziecko lub następne pozostające na utrzymaniu jest pełnoletnie i niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

3) gdy jeden z rodziców:

 • nie jest zatrudniony lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej i podejmuje aktywne poszukiwanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
 • przebywa w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym;

4) gdy jeden z rodziców lub oboje rodzice nie są zatrudnieni lub nie wykonują innej pracy zarobkowej z powodu:

 • ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym, która utrudnia im sprawowanie opieki nad dzieckiem;
 • wykonywania aktywności sportowej i pobierania z tego tytułu stypendium sportowego;
 • brania udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej.

Bon opiekuńczy nie przysługuje Rodzicom, jeżeli:

 • Nie sprawują osobistej opieki nad dzieckiem lub dziecko korzysta z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin albo w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego objętego dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
 • Korzystają z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Z 2015 r., poz. 149 ze zm.) lub z innych źródeł.

Bon opiekuńczy przysługuje na okres:

od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek o przyznanie Bonu opiekuńczego lub na okres:

 • 3 miesięcy w przypadku, gdy jeden z rodziców nie jest zatrudniony i nie wykonuje innej pracy zarobkowej oraz jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • dłuższy niż 3 miesiące - obejmujący czas udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym
 • dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty lub w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,
 • pobytu w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym
 • ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub na przewidywany okres choroby uniemożliwiającej sprawowanie opieki na dzieckiem,
 • trwania nauki, nie dłużej jednak niż na czas trwania roku szkolnego lub akademickiego,
 • przyznania stypendium sportowego – jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia.

Utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez rodziców w trakcie pobierania Bonu opiekuńczego nie powoduje utraty prawa do Bonu opiekuńczego przez okres trzech miesięcy, licząc od dnia ustania zatrudnienia lub zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej.

W przypadku, gdy umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zawarta jest na czas krótszy niż od 1 września do 31 sierpnia roku następnego, Bon opiekuńczy zostanie przyznany na okres wynikający z tej umowy.

Bon Opiekuńczy przekazywany będzie na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Do wniosku o przyznanie Bonu Opiekuńczego dołączyć należy następujące dokumenty:

 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym;
 • oświadczenie potwierdzające, że dziecko, na którego częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy nie zostanie umieszczone w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin lub w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin;
 • w przypadku zatrudnienia niani - kopię zawartej z nianią umowy uaktywniającej i dokumentów potwierdzających odprowadzanie przez rodziców składek ZUS za nianię oraz zgłoszenie przez rodzica niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przez ZUS - zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457);
 • w przypadku umieszczenia dziecka w niepublicznym żłobku lub klubie dziecięcym albo sprawowania opieki nad dzieckiem przez dziennego opiekuna w ramach miejsc niepodlegających dofinansowaniu z budżetu Gminy Miasto Szczecin - podpisaną umowę na świadczenie opieki nad dzieckiem oraz zaświadczenie wystawione przez podmiot świadczący opiekę nad dzieckiem o nieotrzymywaniu lub wysokości otrzymywanego dofinansowania na dziecko (lub miejsce dla dziecka) ze źródeł finansowych innych niż Gmina Miasto Szczecin;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców lub wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej i nie przebywanie przez nich na urlopie wychowawczym
 • w sytuacji, której rodzice nie są zatrudnieni z powodu ciężkiej choroby lub niepełnosprawności, które uniemożliwiają sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie potwierdzające potrzebę udzielenia wsparcia w opiece nad dzieckiem z uwagi na stan zdrowia rodzica (w przypadku podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaświadczenie wydaje MOPR, w pozostałych przypadkach za-świadczenie lekarza pod opieką którego pozostaje rodzic), a w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności - kopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność;
 • w sytuacji, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym, co utrudnia sprawowanie opieki nad dzieckiem - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie;
 • w sytuacji, w której jeden z rodziców przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym - zaświadczenie z właściwej jednostki penitencjarnej potwierdzającej przewidywany okres pobytu w tej jednostce;
 • w sytuacji udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy lub przez inne podmioty, w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej - zaświadczenie z podmiotu organizującego tą formę potwierdzające uczestnictwo i okres udziału rodzica;
 • w sytuacji, gdy o Bon Opiekuńczy ubiega się osoba samotnie wychowująca dziecko - odpowiednio:

a) dokument potwierdzający prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji,

b) odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, a w przypadku, gdy rodzic jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,

c) w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie Bonu Opiekuńczego lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego;

 • oświadczenie o braku możliwości skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);
 • oświadczenie o nie korzystaniu z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł niż wskazane w pkt 11 lub o wysokości refundacji i okresie jej otrzymywania;
 • w przypadku, gdy wniosek o Bon Opiekuńczy dotyczy dziecka, które ukończyło 36 miesiąc życia i nadal pozostaje umieszczone w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, pod opieką niani bądź opiekuna dziennego - oświadczenie rodzica o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się opiekun prawny dziecka - dokument potwierdzający orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 • w sytuacji, gdy o przyznanie Bonu Opiekuńczego ubiega się osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej - oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy;
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób uprawnionych, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, albo wniosek o wydanie za-świadczenia z właściwego dla Gminy Miasto Szczecin urzędu skarbowego,

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności członka rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

c) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

d) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

e) w przypadku rodziców ubiegających się o nie wliczanie do dochodów kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów,

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przedmediatorem - dokumenty potwierdzające wysokość faktycznie otrzymywanych alimentów lub oświadczenie o nieotrzymywaniu alimentów,

g) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

h) oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny lub osobę samotnie wychowującą dziecko − w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia,

i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za pierwszy pełny miesiąc zatrudnienia − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia;

 • oświadczenie rodzica o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Szczecińskie Centrum Świadczeń o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, o zaprzestaniu lub o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmian mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu Opiekuńczego;
 • oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Szczecińskie Centrum Świadczeń kontroli w zakresie spełniania warunków oraz zgodności wykorzystania Bonu Opiekuńczego z uchwałą pod rygorem wstrzymania prawa do Bonu Opiekuńczego w razie odmowy poddania się tej kontroli;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do Bonu Opiekuńczego wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/5149/akt.pdf

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2020/32/akt.pdf

SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin
NIP: 8513082639

Biuro Obsługi Interesantów
tel. 91 442 7124
Sekretariat
tel. 91 442 7100

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © www.scs-szczecin.pl - Szczecińskie Centrum Świadczeń 2021
Projekt i wykonanie: Artur Jakimiuk