Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko 192019

DYREKTOR
SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR
w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji
(1 etat)
(rodzaj stanowiska)

19/2019
(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej
Szczecińskie Centrum Świadczeń
ul. Kadłubka 12
71-521 Szczecin

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

Opis stanowiska: zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

1)    prowadzenie windykacji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

2)    prowadzenie windykacji należności dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

3)    prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących umorzenia, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności, należności w oparciu o udokumentowany stan faktyczny,

4)    monitorowanie terminowości spłat decyzji ratalnych poszczególnych dłużników w oparciu o wyciągi bankowe,

5)    prowadzenie statystyki ściągalności kwot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do windykacji,

6)    sporządzanie sprawozdania rzeczowo - finansowego w zakresie odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń stosownie do przepisów wykonawczych,

7)    wystawianie ograniczeń do tytułów wykonawczych oraz not odsetkowych po częściowej lub całkowitej spłacie zadłużenia przez zobowiązanych,

8)    przygotowywanie pisemnych upomnień i tytułów wykonawczych dla osób, które nienależnie pobrały świadczenia,

9)    księgowanie nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2019 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

1.   Miejsce pracy: Praca będzie odbywać się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla inwalidów.

2.   Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, częste kontakty z interesantami.

 

Niezbędne wymagania:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  wykształcenie wyższelub średnie, w przypadku wykształcenia  średniego, co najmniej dwuletni staż pracy,

3)  znajomość przepisów prawa:

a)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), znajomość przepisów w zakresie windykacji:

b)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2220z późn. zm.),

c)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz.670 z późn. zm.),

d)    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.),

e)    ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.).

f)     ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z późn.zm.),

g)    rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061),

h)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.);

4)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)  kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  nieposzlakowana opinia,

7)  biegła znajomość pisania i obsługi pakietu Office.

 

Wymagania dodatkowe:

1.   Wiedza i umiejętności:

Wiedza: wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym

 

Umiejętności:

a)    korzystania z aktów prawnych w obszarze windykacji nienależnie pobranego:

- świadczenia rodzinnego (w tym koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego),

- zasiłku dla opiekuna,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia wychowawczego,

- świadczenia „Dobry start”,

- dodatku mieszkaniowego,

b)    umiejętność pracy pod presja czasu oraz pracy w zespole.

 

2.   Predyspozycje osobowościowe: terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, praca w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1)    podpisany życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, np. adres do korespondencji, numer telefonu,

2)    podpisany list motywacyjny,

3)    podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5)    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z aktualnego miejsca zatrudnienia),

7)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,

8)    referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9)    podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”,

10) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

11) podpisane oświadczenie kandydata, zgodnie z następującym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12) podpisane oświadczenie kandydata zgodnie z następującym zapisem:

„oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. oraz zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia o naborze”.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat@scs-szczecin.pl, tel. (91) 44-27-122. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane  w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  - art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń.  Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin
Pokój 25 (I piętro) Sekretariat (do godziny 15:30)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji 19/2019”

Bliższe informacje można uzyskać
 pod nr telefonu 91 44 27 139, 91 30 77 176
w godz. 07:30 – 15:30
 w dni powszednie

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje dodatkowe:

1.    Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

2.    Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.      

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń www.swiadczenia.szczecin.pl  w zakładce „Praca”.

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2020 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl