Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko

DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

PODINSPEKTOR

1 etat

(rodzaj stanowiska)

 

19/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji (1 etat) w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

 

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w październiku 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

(miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę. Budynek administracyjny wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich.

 2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, wymagana samodzielność, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, częste kontakty z interesantami.

 

Niezbędne wymagania:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;

 2. wykształcenie wyższe lub średnie (co najmniej 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim);

 3. znajomość przepisów:

znajomość przepisów w zakresie windykacji:

 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 2. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. nieposzlakowana opinia;

 4. biegła znajomość pakietu Office.

 

Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym;

b) umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze windykacji nienależnie pobranego:

c) umiejętność korzystania z aktów prawnych w obszarze windykacji dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconego świadczenia alimentacyjnego;

d) umiejętność pracy pod presją czasu, pracy w zespole.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach,

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
  z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,

 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 10. oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
  z pełni praw publicznych”,

 11. oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

 12. oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”,

 13. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia”.

 

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2018 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

pokój nr 25 (I piętro) sekretariat (do godz. 15:30)

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – PODINSPEKTOR w Referacie Postępowań Alimentacyjnych i Windykacji 19/2018”

Bliższe informacje można uzyskać

pod nr telefonu 091 44 27 122.

w godz. 07:30-15:30

w dni powszednie

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja dodatkowa:

 1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
  z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

 2. Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

 

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

 

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

 

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl,

tel. (91) 44-27-122.

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl