Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko

DYREKTOR

SZCZECIŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ w Szczecinie

o g ł a s z a

nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK

(rodzaj stanowiska)

16/2018

(Nr ogłoszenia/rok)

w jednostce budżetowej

Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12

71-521 Szczecin

Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Koordynacji i Nienależnych Świadczeń w jednostce budżetowej Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie

Opis stanowiska: Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m. in.:

Kierowanie pracą stanowisk Referatu Koordynacji i Nienależnych Świadczeń w zakresie dbałości funkcjonowania stanowisk, terminowości i jakości prac wykonywanych przez pracowników. Kontrola oraz nadzór nad stanowiskami, szczególnie w aspektach o zasadniczym znaczeniu referatu:

a) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie:

- przyznania lub odmowy prawa do świadczeń,

- zmiany decyzji,

- uchylenia prawa do świadczeń,

- wygaszenia prawa do świadczeń,

- uznania i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń;

b) rozpatrywanie odwołań od przedmiotowych decyzji administracyjnych,

c) współpracy z Wojewodą Zachodniopomorskim w zakresie koordynacji świadczeń względem obywateli przemieszczających się w graniach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Świadczeń, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych we wrześniu 2018 r. wyniósł nie więcej/więcej niż 6%.

(miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia)

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy: Praca będzie odbywała się w budynku administracyjnym, który nie jest wyposażony w windę.

2. Warunki pracy: Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy. Praca biurowa przy monitorze ekranowym, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Niezbędne wymagania:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

2. wykształcenie wyższe o specjalności prawo lub administracja;

3. co najmniej pięcioletni letni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4. znajomość przepisów prawa:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1952, z późn. zm);

- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1851, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.);

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514);

- uchwały nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3 (zm. uchwała nr XLIV/1288/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r.).

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
z późn. zm.);

5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. nieposzlakowana opinia,

8. znajomość znajomość pakietu MS Office (Word , Exel)

Wymagania dodatkowe:

· Wiedza i umiejętności: studia podyplomowe – zarządzanie, umiejętność biegłego posługiwania się aktami prawnymi, umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

· Predyspozycje osobowościowe: umiejętność analitycznego myślenia, zdolność do pracy pod presją czasu, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
z aktualnego miejsca zatrudnienia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność**,

8) referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat posiada),

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego ,

10) oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych”,

11) oświadczenie kandydata, zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

12) oświadczenie kandydata zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szczecińskim Centrum Świadczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”,

13) oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zgodnie z niżej wskazanym zapisem: „oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzanych danych osobowych, która znajduje się w treści ogłoszenia”.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 listopada 2018 r.

(uwaga: liczy się data wpływu do Szczecińskiego Centrum Świadczeń) na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin

pokój 25 (I piętro) sekretariat (do godz. 15:30)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – KIEROWNIK RKiNŚ 16/2018”

Bliższe informacje można uzyskać

pod nr telefonu 091 44 27 122.

w godz. 07:30-15:30

w dni powszednie

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – (rozmowa kwalifikacyjna lub test kwalifikacyjny
i rozmowa kwalifikacyjna), kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Szczecińskiego Centrum Świadczeń niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy
z 21 XI 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

2. Pracownik otrzyma stosowne upoważnienia Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego – zgodnie z art. 24h ustawy z 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

* Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska.

** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 XI 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

Klauzula informacyjna – art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szczecińskie Centrum Świadczeń,
ul. Kadłubka 12, 71-5211 Szczecin, reprezentowane przez Dyrektora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: sekretariat.scs@swiadczenia.home.pl,

tel. (91) 44-27-122.

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z terminami określonymi w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, obowiązującym w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie przetwarzało dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2019 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl