Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, 2161.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2449). Art. 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257).

WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (KDR)"

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, czy wniosek dotyczy karty tradycyjnej czy karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.
W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać

 1. Wraz z wnioskiem o przyznanie Karty należy załączyć:

W przypadku osób posiadających PESEL:

 1. a) w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci podpisane przez wnioskodawcę;
 2. b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
 3. c) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 4. d) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. e) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka.
 6. f) w przypadku osób wskazujących we wniosku o wydanie karty elektronicznej:Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL:

Składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. oświadczeniami wymagane są oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do posiadania Karty, w szczególności:

 1. g) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  h) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 2. i) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. j) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 4. k) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

W przypadku osób ubiegających się o wydanie duplikatu Karty - do wniosku dołączyć należy potwierdzenie dokonania opłaty.

Ponadto:
l) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy, udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - odpowiedni dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP;

 1. Oświadczenie zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 1. a) Wniosek oraz dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Ministra właściwego ds. rodziny.
 2. b) Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, składany w postaci elektronicznej. Wnioskodawca opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub w przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu, o którym mowa w ust. a), w inny sposób potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w postaci elektronicznej.
 3. c) W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, o uwierzytelnieniu ich w sposób określony w pkt. 4 ust. b).
  d) W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej, po wpisaniu do formularza wniosku numerów PESEL wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej, formularz wniosku może być uzupełniony o dane zgromadzone w rejestrze PESEL w zakresie imion, nazwiska, daty urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa wnioskodawcy i członków rodziny wielodzietnej. Wniosku nie uzupełnia się o dane zgromadzone w rejestrze PESEL, jeżeli w oparciu o dane z rejestru PESEL i rejestru stanu cywilnego można stwierdzić powyższe dane członków rodziny.
 4. e) W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje      w formularzu wniosku poprawne dane. 

Ponadto:
W przypadku braku możliwości zwrotu poprzedniej Karty z powodu jej zagubienia, kradzieży lub utracenia w inny sposób - oświadczenie . 

 OPŁATA:
 

Za wydanie karty po raz pierwszy opłaty nie pobiera się.

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2018 r. – 9,40 zł, natomiast kwota opłat za „domówienie” drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek Szczecińskiego Centrum Świadczeń nr 97 1020 4795 0000 9102 0281 1024 z dopiskiem: "Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny”.

Jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące materialnej lub zdrowotnej sytuacji rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Szczecin może na umotywowany wniosek wnioskodawcy zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej:

 1. a) rodzic,
 2. b) opiekun prawny,
 3. c) oraz inny, pełnoletni członek rodziny wielodzietnej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

- Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

- Szczecin-Prawobrzeże   ul. Rydla 39- (w godz. od 8:00 do 16:00)

–za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zastosowaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

KOMU PRZYSŁUGUJE KDR

 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie z przynajmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole  lub w szkole wyższej,

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

.
UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY DUŻEJ RODZINY

Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z systemu ulg/zniżek wymienionych na stronie www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl. 

UWAGA:
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych w Karcie lub zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania skutkującą zmianą gminy lub zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z niniejszej ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta, który przyznał Kartę.

Druki do pobrania:


Poniżej zamieszczony jest link do ustawy o Karcie Dużej Rodziny:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831 ze zm.)


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl