Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki mieszkaniowe

Wymagane wnioski i formularze: 

  1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  2. Zaświadczenie o dochodach

  3. Deklaracja o wysokości dochodów

  4. Punktacja dla lokalu mieszkalnego

 

 


 

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się aktualnie Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje, komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

 
  Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?  
 
Zgodnie z art. 2 ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje:
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.
 
Jakiej powierzchni użytkowej nie może przekroczyć lokal mieszkalny osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza:
45,5 m2 - dla 1 osoby,
52,0 m2 - dla 2 osób,
58,5 m2 - dla 3 osób,
71,5 m2 - dla 4 osób,
84,5 m2 - dla 5 osób,
91,0 m2 - dla 6 osób.
 
Jakie dochody gospodarstwa domowego kwalifikują do przyznania dodatku mieszkaniowego?
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (aktualnie jest to kwota 1750,00 ) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1250,00 ).
 
Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).
 
Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego?
 
Mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Rydla 39/40 w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 150-155, 91 44 27 157-158) w godzinach od 7:30 do 16:00. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 

 

Podstawa Prawna

 

Dz.U.01.71.734

2003.01.01                   zm.   Dz.U.02.216.1826              art. 6

2003.11.29                   zm.   Dz.U.03.203.1966              art. 69

2004.01.01                   zm.   Dz.U.03.203.1966              art. 69

2004.11.23                   zm.   Dz.U.04.240.2406              art. 1

2006.02.09                   zm.   Dz.U.06.64.447                 art. 1

2006.05.18           zm.wyn.z   Dz.U.06.84.587                 ogólne

2007.01.01                   zm.   Dz.U.06.208.1535              art. 1

2007.02.27                   zm.   Dz.U.07.35.219                 art. 3

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

USTAWA

z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków

mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

Art. 2.

1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali

mieszkalnych,

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym

na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych

w ust. 1.

Art. 3.

1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w

okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku

mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie

jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się

kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną

przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit.

a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)).

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania

oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie

chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do

dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków

dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków

pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych

świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku

mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze

pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających

świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r .

4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni

gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara

przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku

rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)).

Art. 4.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę

ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo

prowadzone przez osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z

nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w

lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Art. 5.

1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego,

w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny),

zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków

gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

1) 35 m2 - dla 1 osoby,

2) 40 m2 - dla 2 osób,

3) 45 m2 - dla 3 osób,

4) 55 m2 - dla 4 osób,

5) 65 m2 - dla 5 osób,

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej

liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię

tego lokalu o 5 m2.

2. W wypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię

użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo

domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych

pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni

kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących

się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa

domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal.

Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego

uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo

domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i

innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą

stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do

liczby osób zajmujących cały lokal.

3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym

zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,

której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym

pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3)).

4. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza

się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc

uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa

w ust. 1.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1) 30% albo

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni

użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Art. 6.

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których

mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową

zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione

przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-

osobowym,

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i

większym.

2. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub

wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich

wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3

ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się

wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-

osobowym,

3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i

większym.

3. Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy

świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z

zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, :

1) czynsz,

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach

przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

6) opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

4a. Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu:

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie

gruntów,

2) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego

(domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

5. (uchylony).

6. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu

mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego

zalicza się:

1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w

ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby

dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego

gminy,

2) opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym

gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

7. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię

cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego

z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie

uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału

stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

8. Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego

jest wyższy od określonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości

dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o

kwotę.

9. Jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej

powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala się w wysokości różnicy

między wydatkami ponoszonymi za ten lokal a odpowiednią kwotą wymienioną

w ust. 1 pkt 1-3 lub w ust. 2 pkt 1-3.

10. Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust.

7, nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 11, 70% wydatków przypadających

na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70%

faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia

tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

11. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o

20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych, o których

mowa w ust. 10.

Art. 7.

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku

mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego

za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia

wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji

w sprawach dodatku mieszkaniowego.

2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym

mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni

użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym

domu.

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

zeznań.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego,

jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi

w złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym

wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać

wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego)

wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą

jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.

4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający

wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa

domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej,

oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące

posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości,

2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie

przyznania dodatku mieszkaniowego.

4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający

wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego

dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż

2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca

od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub

osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania

wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium

odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.

9. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy

przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji

lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy

jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają

przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje

się do czasu wyegzekwowania należności.

10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę,

które nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego,

nie mają wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

11. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie

opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku

mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu

uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3

miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja

o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności

w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy

za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany

lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych

w okresie obowiązywania tej decyzji.

13. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek

jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów

wykazanych w deklaracji, o której mowa w ust. 1.

14. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać

dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji

o przyznaniu tego dodatku.

15. Minister właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w

drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w

szczególności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie

majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz

wzór legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

Art. 8.

1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z

góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal

mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt, o którym mowa w art.

6 ust. 7.

2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem

domu jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Zarządca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy

na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności

za zajmowany lokal mieszkalny.

4. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia

organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości,

o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące. W razie

niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu

dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały

zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi

te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe,

któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie

miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości.

Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym

spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy

o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony

ryczałt.

Art. 9.

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:

[1) szczegółowy wykaz i wysokość wydatków za zajmowany lokal mieszkalny,

stanowiących podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego,]

pkt 1 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 84, poz. 587).

2) sposób ustalania wysokości ryczałtu na zakup opału,

3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: najemców,

członków spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli domów jednorodzinnych,

właścicieli budynków i lokali mieszkalnych, osób zajmujących lokal

mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujących na przysługujący im lokal

zamienny lub socjalny oraz najemców i podnajemców opłacających czynsz

wolny,

2) sposób ustalania i maksymalną wysokość ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw

domowych, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalację

doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację

ciepłej wody oraz gazu przewodowego,

3) dane, które powinny być zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

a w szczególności dotyczące osoby ubiegającej się o ten dodatek,

zajmowanego lokalu mieszkalnego i jego technicznego wyposażenia

oraz miesięcznych wydatków za ten lokal,

4) dane, które powinny być zawarte w deklaracji o dochodach, a w szczególności

dane dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

ich miejsca pracy bądź nauki oraz wysokość ich dochodu.

Art. 9a.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

 

Rozdział 2

(uchylony)

 

Rozdział 3

Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 14. (uchylony)

Art. 15.

W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych

(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111,

poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988,

Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 32, poz. 386 i

Nr 71, poz. 733) skreśla się rozdział 6.

Art. 16.

W 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust.

1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w

okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku

mieszkaniowego nie przekracza 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie

jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej

w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.

Art. 17.

1. W latach 2003 i 2004 dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których

mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa

domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 160% kwoty

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej kwoty w

gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, z zastrzeżeniem

art. 6 ust. 8.

2. Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1, jest równy lub wyższy

od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100%

tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich

wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w ust. 1, wówczas

dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione

przez osobę otrzymującą dodatek mieszkaniowy w wysokości:

1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,

2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-

osobowym,

3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i

większym.

Art. 18. (uchylony).

Art. 19.

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzi się

na podstawie jej przepisów.

Art. 20. (uchylony).

Art. 21.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7, które wchodzą w życie z dniem 1

stycznia 2005 r.,

2) art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2001 r. 


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl