Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

  1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 


 

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać sięprzyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatkówenergetycznych zajmuje się Referat Dodatków Mieszkaniowych Szczecińskiego CentrumŚwiadczeń.Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania,a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej zgodnie z ustawą to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami),która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartejprzedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

 

Minister właściwy do spraw gospodarki ogłosił, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dniastycznia 2014 roku do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy  określi ten sam minister w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:

 

·               dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,22  / miesiąc;

·               dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,58  / miesiąc;

·               dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,70  / miesiąc.

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

 

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·      złożyć stosowny wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 

·        kopię  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał umowy należy w momencie składania wniosku okazać do wglądu);

·        rachunek lub fakturę VAT za zużycie energii elektrycznej  (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

Jaka jest podstawa prawna przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Podstawą prawną :

·        ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238)

·        ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

·        ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Mieszkańcy lewobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kadłubka 12 (tel. 91 44 27 100, 91 44 27 148) w godzinach od 7:30 do 16:00. Natomiast mieszkańcy prawobrzeżnej części Szczecina wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Biurze Obsługi Interesanta przy
ul
. Rydla 39/40
godzinach od 8:00 do 16:00.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu). 


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl