Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Lista aktualności:

28.08.2018 - Program Dobry start - Początek wypłat świadczeń
26.07.2018 - Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
23.07.2018 - Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS
02.07.2018 - UCHWAŁA NR XLII 1216 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń
09.05.2018 - Uchwała Nr XXXIX 1143 18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku

Program Dobry start - Początek wypłat świadczeń

Wtorek, 28 Sierpnia 2018

Program "Dobry start": Początek wypłat świadczeń

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, iż rozpoczęły się wypłaty świadczenia
z programu "Dobry start".
Osoby, które w trakcie wypełniania wniosku podały numer konta będą otrzymywały przelew zgodnie z podanymi danymi.
Osoby, które nie podały numeru konta i chcą odebrać świadczenie w gotówce, mogą zrobić to w wybranej placówce banku PKO BP.
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Rozporządzenia wypłata świadczeń w ramach programu "Dobry start", dla wniosków złożonych w lipcu i sierpniu nastąpi najpóźniej
do końca września.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie Dobry start nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Czwartek, 26 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że świadczenie „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

 

Informację o przyznaniu przedmiotowego świadczenia otrzymają Państwo drogą elektroniczną (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej)  z adresu dobrystart@scs-szczecin.pl.

 

Drogą listową może zostać przesłane:

  1. wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku,
  2. decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start”,
  3. rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” można odebrać w filii Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul Kaszubskiej 30.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


Szczecińskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS

Poniedziałek, 23 Lipca 2018

Szczecińskie Centrum Świadczeń

 

informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. można składać
wnioski za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” ( 300zł)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej na:


- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” (300zł)

Wnioski wysłane elektronicznie przed 1 lipca 2018 r. pozostaną bez rozpatrzenia, należy złożyć ponownie wniosek

 

Wnioski o bon opiekuńczy w formie papierowej od 1 lipca 2018 r.

od dnia 1 sierpnia 2018 r. można składać papierowe na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- świadczenie „Dobry start” (300zł)

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- bon opiekuńczy 

Punkty przyjmowania wniosków Szczecińskiego Centrum Świadczeń:

Kadłubka 12 w godzinach od 7.30. do 16.00.

Kaszubska 30 w godzinach od 7.30. do 16.00.

Rydla 39/40 w godzinach od 8.00. do 16.00.

Wszystkie w/w wnioski można składać od 1 sierpnia 2018 r. również za pośrednictwem Poczty Polskiej

 

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2018 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia, należy złożyć ponownie wniosek.

UCHWAŁA NR XLII 1216 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Poniedziałek, 02 Lipca 2018

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:


§ 1. W Statucie Szczecińskiego Centrum Świadczeń, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miasta Nr XXXIX/1142/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

  „18) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998).”;

2) §4 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

  „11) świadczenia dobry start określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018 r. poz. 1061) oraz uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. 2018 r. poz. 514).”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat

Uchwała Nr XXXIX 1143 18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku

Środa, 09 Maja 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego uchwała Nr XXXIX/1143/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.


W związku z podjętymi przez Miasto działaniami, których celem jest objęcie opieką jak największej liczby dzieci w wieku do lat trzech, podjęto decyzję o rozszerzeniu grona beneficjentów uprawnionych do otrzymywania Bonu opiekuńczego. Rada Miasta Szczecin przegłosowała przygotowaną przez Wydział Spraw Społecznych UM Szczecin uchwałę, dzięki której, między innymi zostało zwiększone kryterium miesięcznego dochodu (netto) na członka rodziny z 1922 zł na 2200 zł., co więcej, w przypadku rodzin, które posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, kryterium miesięcznego dochodu zostało całkowicie zniesione.

Zmiany wejdą w życie z dniem 10 maja 2018 roku.

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2018/1906/akt.pdf


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl