Szczecińskie Centrum Świadczeń
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Lista aktualności:

06.04.2018 - W dniu 30.04.2018 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne
04.04.2018 - UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.
28.03.2018 - Informujemy, że Szczecińskie Centrum Świadczeń od dnia 28.03.2018 r. jest realizatorem Karty Dużej Rodziny
09.10.2017 - UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.
04.07.2017 - Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 r.

W dniu 30.04.2018 r. Szczecińskie Centrum Świadczeń będzie nieczynne

Piątek, 06 Kwietnia 2018

Krótka treść.
Długa treść.

UCHWAŁA NR XXXIX 1142 18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 marca 2018 r.

Środa, 04 Kwietnia 2018

w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:


§ 1. Szczecińskiemu Centrum Świadczeń nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXV/650/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń, zmieniona uchwałą nr XXXI/832/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin
Stefania Biernat

Informujemy, że Szczecińskie Centrum Świadczeń od dnia 28.03.2018 r. jest realizatorem Karty Dużej Rodziny

Środa, 28 Marca 2018

Punkty składania wniosków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12 (w godz. od 7:30 do 16:00)

     - Szczecin-Prawobrzeże   ul. Rydla 39-40 (w godz. od 8:00 do 16:00)

Wydawanie druków:

     - Szczecińskie Centrum Świadczeń ul. Kadłubka 12

     - Szczecin-Prawobrzeże ul. Rydla 39-40

     - strona internetowa : www.swiadczenia.szczecin.pl


UCHWAŁA NR XXXI 832 17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 czerwca 2017 r.

Poniedziałek, 09 Października 2017

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:


1) w § 3 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

„14a) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz.1187, z późn. zm.);”;

2) w § 4 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na wypłatę tych świadczeń oraz przekazywanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych określonych w art. 8b ust. 2, art. 8d ust. 1, art. 24b ust. 2 oraz art. 24c ust.3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.);”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2017 r.

Wtorek, 04 Lipca 2017

Szczecińskie Centrum Świadczeń

informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać
wnioski na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

- bon opiekuńczy (tylko w wersji papierowej)

Punkty przyjmowania wniosków:

Szczecińskie Centrum Świadczeń,

  1. Kadłubka 12 w godzinach od 7.30. do 16.00.
  2. Kaszubska 30 w godzinach od 7.30. do 16.00.
  3. Rydla 39/40 w godzinach od 8.00. do 16.00.

Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.


E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Wzory dokumentów na okres zasiłkowy 2017 / 2018
1. 500+ Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
2. 500+ wniosek (PDF)
3. Fundusz alimentacyjny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
4. Fundusz alimentacyjny wniosek (PDF)
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy wniosek (PDF)
6. Zasiłek rodzinny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)
7. Zasiłek rodzinny wniosek (PDF)
Wzory prawidłowo wypełnionych wniosków
1. 500+ Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
2. 500+ wniosek na pierwsze dziecko (przykład) (PDF)
2. 500+ wniosek na drugie dziecko (przykład) (PDF)
3. Fundusz alimentacyjny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy wniosek (przykład) (PDF)
6. Zasiłek rodzinny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (przykład) (PDF)
7. Zasiłek rodzinny wniosek (przykład) (PDF)


Szczecińskie Centrum Świadczeń © 2018 - swiadczenia.szczecin.pl ; bip.swiadczenia.szczecin.pl

Kontakt techniczny: gtwardowski@um.szczecin.pl; m.kaminski@um.szczecin.pl